Opći uvjeti poslovanja

 Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 011-01/07-01/128, Urbroj:71-05-03/1-07-2, od 15. listopada 2007. godine, Obrt za prodaju nekretnina "Matisse agencija za nekretnine" donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
  • Posrednik u prometu nekretnina – Obrt za prodaju nekretnina „Matisse agencija za nekretnine“, Giardini 3, Pula
  • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
  • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
  • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
  • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
  • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelju naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u kunama i eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.

Članak 6.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, te ukoliko dođe posredovati pri svakoj isplati kupoprodajne cijene ili dijela cijene uz izradu popratnih dokumenata.
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.


OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 9.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te jamčiti posredniku da je predmetna nekretnina isključivo njegovo vlasništvo i da nema nikakvih uknjiženih ili neuknjiženih tereta ili potraživanja trećih osoba
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
6. posredniku pokazati međe nekretnine
7. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.
8. ukoliko nalogodavac sam nađe stranku zainteresiranu za sklapanje ugovora, a pod uvjetom da za tu stranku nije saznao od posrednika, nalogodavac je dužan u roku od 7 dana obavijestiti posrednika o prodaji posredovane nekretnine i prezentirati mu kupoprodajni ugovor
9. odgovarati za štetu ako bez objektivnog razloga odustane od prodaje nakon što posrednik nađe osobu zainteresiranu za sklapanje ugovora, čime priznaje posredovanje te snosi posredničke troškove prema ugovorom utvrđenoj posredničkoj naknadi.

Članak 10.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 11.
Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada. Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor ili drugi slični pravni dokumenat).
Posredničku naknadu sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina stranke slobodno ugovaraju Ugovorom o posredovanju. Na iznos naknade zaračunava se PDV 25%

Članak 12.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 13.
Ako ugovorne strane kupoprodajnog ugovora kasnije odstupe od ugovora, kod kojeg je posredovao posrednik, posrednik ne vraća naplaćenu proviziju.
U slučaju kašnjenja sa plaćanjem posredničke provizije nalogodavac se obvezuje platiti i zakonske zatezne kamate.

Članak 14.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
  • neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
  • organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
  • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
U slučaju da nalogodavac zaključi kupoprodajni Ugovor, odnosno proda nekretninu trećoj osobi (ili članu njegove obitelji ili osobi u čije je ime nekretnina razgledana), a kojeg je s njim u vezu doveo posrednik, a da o tome ne obavijesti istog, bez obzira na razloge koji su do toga doveli, nalogodavac se obvezuje isplatiti posredniku agencijsku uslugu posredovanja sukladno ugovoru o posredovanju.

Članak 15.
Nalogodavac nije obvezan platiti posredniku proviziju ukoliko sam nađe treću osobu, sam pregovara s trećom osobom i sam sklopi kupoprodajni ugovor a sve pod uvjetom da za treću osobu nije saznao od Posrednika. Ukoliko nalogodavac sam nađe treću osobu i sklopi kupoprodajni ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana obavijestiti posrednika o prodaji posredovane nekretnine, te dostaviti ime i prezime treće osobe ili naziv pravne osobe


PRESTANAK UGOVORA

Članak 16.
Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 24 mjeseca i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen aneks ugovora za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine, jedino je nalogodavac dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora. Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Odgovornost za štetu kršenja ugovora o posredovanju posrednik je osiguran kod ALLIANZ OSIGURANJA za osiguranu svotu od 600.000, 00 kuna za sve osigurane događaje u toku jedne godine.

Članak 18.
Stranka može prigovore upisati u knjigu evidencija prigovora potrošača koja se nalazi u poslovnom prostoru posrednika.

Članak 19.
Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za sudske sporove nadležan je Općinski sud u Puli, osim ako se drugačije ne dogovori.

U Puli, 21.03.2008 godine
MATISSE AGENCIJA ZA NEKRETNINE
obrt za prodaju nekretnina
Vl. Lenka Drača